کاربر عزیز ، به باشگاه دانشجویان ایران خوش آمدید .
ورود به حساب کاربری
ثبت نام
برای استفاده هر چه بهتر از باشگاه از اینجا شروع کنید
کنفرانس عمران

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: جهش

 1. Top | #1
  دستاورد ها:
  SocialVeteranTagger First Class25000 Experience Points

  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  1,756
  تشکر ها
  3,987
  تشکر شده 2,345 بار در 1,196 ارسال.

  جهش  جهش یعنی تغییر در توالی نوکلئوتیدها درساختمان DNA . جهش رویدادی شیمیایی است که بدون توجه به تاثیر بالفعل مثبت یا منفی برای جاندار رخ میدهد.

  مقدمه
  تغییرپذیری ماده ژنتیکی یکی از خواصی بود که دانشمندان همواره برایماده ژنتیک فرض می‌کردند. جهش پدیده‌ای تصادفی است یعنی تغییر در تمامنوکلئوتیدهای ژنوم ، کم و بیش یکسان است. بر اثر انتخاب طبیعی جهشیاخته‌های زیانبار کمتر تولید مثل می‌کنند یا اصلاتولید مثل نمی‌کنند. جهش یافته‌هایی با جهش سودمند بیشتر تولید مثل می‌کنند و در نسل‌های بعد فراوانتر می‌شوند.

  جهش یاخته‌ها مهمترین ابزارژنتیک بوده‌اند. میزان جهش درپروکاریوتها ویوکاریوتهایک نوکلئوتید در هر نوکلئوتید در هرچرخه سلولیاست. برای موجودات زنده‌ای که از راه جنسی تولید مثل می‌کنند تنهاجهش‌هایی که در سلول‌های جنسی رخ داده‌اند به نسلهای بعد منتقل می‌شوند. جهش در سلول غیر جنسی فقط در دودمان همان سلول در فرد جهش یافته تاثیرمی‌گذارد.

  تقسیم بندی جهش‌ها
  یک نوع تقسیم بندی جهش‌ها بر حسب خودبخود بودن یا القایی بودن آنهاست.

  جهش خودبخودی

  جهشهای خودبخودی بر اثر عوامل و شرایط روز مره زندگی جاندار رخمی‌دهند. جهش‌های خودبخودی میزان زمینه‌ای جهش را تعیین می‌کنند. مثلاجهشهای که بر اثرتابش‌های فرابنفش که ازخورشید به زمین می‌رسد یا بر اثر کیفیت عملکرد DNA پلیمراز در همانند سازی DNA. یکی از جهشهای معمول خودبخود ، حذف گروه آمین از با سیتوزین و تبدیل آن بهیوراسیل است.
  جهش القایی

  در اثر استفاده از مواد جهش‌زا بوجود می‌آید. و باعث افزایش مقدار زمینه‌ای جهش می‌شوند. بعضی مواد شیمیایی ، تابش‌های فرابنفش واشعه ایکس از عوامل جهش‌زا به شمار می‌آیند. جهش القایی بر رابطه مکملی نوکلئوتیدتاثیر می‌گذارد پرتو ایکس و گاما در DNA شکستگی ایجاد می‌کند تابش فرابنفشباعثپیوند کووالان بین دو تیمین مجاور در یک رشته DNA می‌شوند و مسیرهای تیمین اشکالاتی را درهمانند سازی DNA بوجود می‌آورند.
  از دیدگاه دیگر می‌توان جهشها را به جهشهای بزرگ و کوچک تقسیم کرد.

  جهش‌های بزرگ

  جهش‌هایی هستند که بامیکروسکوپ نوری می‌توان تاثیر آنها را بر ماده ژنتی تشخیص داد این جهش باعث تغییر در تعداد یا شکلکروموزوم‌ها می‌شوند این جهش‌ها بر فنوتیپ تاثیر دارند و این جهشهای اساس ملکولی دارند.  جهش‌های کوچک

  جهشهایی هستند که بر فنوتیپ تاثیر می‌گذارند و تشخیص تغییر ایجاد شدهدر آنها تقریبا دشوار است. و جهشهایی هستند که اساس مولکولی دارند. جهشهایکوچک خود به چند دسته تقسیم میشوند.

  جهش نقطه‌ای

  فراوانترین جهشهای کوچک هستند. در اثر این جهش‌ها یک جفت نوکلئوتیدجایگزین یک جفت نوکلئوتید دیگر می‌شود. یکی از دلایلی که جهش‌ها می‌توانندبی‌تاثیر باشند تکراری بودن رمزگان ژنتیک است. که تبدیل رمز یکاسید آمینه را به رمز دیگری برای همان اسید آمینه ممکن می‌سازد. به همین علت تشخیصآنها دشوار است همچنین امکان دارد بر اثر جهش نوکلئوتید یا اسید آمینهجدیدی در RNA یاپروتئین محصول ژن جهش یافته وارد شود بدون اینکه تغییری در فعالیت محصول ژن ایجاد کند.

  برای مثال یک اسید آمینه جایگزین اسید آمینه‌ای با همانبار الکتریکی می‌شود. یک سری نقطه‌ای هم وجود دارد که تشخیص آنها راحت‌تر است بعنوانمثال برای ژنهای پروتئین ساز. جهشهای نقطه‌ای رمز یک اسید آمینه را به رمزاسید آمینه دیگر ، رمز اسید آمینه را به رمز پایان پروتئین سازی یا رمزپایان پروتئین سازی را به یک اسید آمینه تبدیل می‌کنند. و در حالت اخیرطول پروتئین به ترتیب کوتاه‌تر یا بلندتر می‌شود. جهشهای نوع اول اثرنامطلوب بر فعالیتپروتئین دارند ولی گاهی پروتئینی بوجود می‌آید که بهتر از پروتئین طبیعی عمل می‌کند.

  جهش حذف و اضافه

  این جهش‌ها اثر نامطلوبی دارند. اگر تعداد مضرب اسید آمینه در سطحنوکلئوتیدهای حذف اضافه شده سه یا مضربی از سه باشد به تعداد مضربها اسیدآمینه در پروتئین حذف یا اضافه می‌شود. رمزها از جایگاه جهش به بعد تغییرمی‌کنند. وپروتئین حاصل از توالی جهش یافته فعالیت نخواهد داشت مگر در مواردی که فقط تعدادکمی اسید آمینه در انتهای کربوکسیل پروتئین عوض شده باشد. این نوع جهشها ،جهش تغییر چارچوب می‌نامند.

  جهش ساختاری

  جهشهایی هستند که باعث تغییر در توالی اسیدهای آمینه در ملکولپروتئین شده‌اند. برای مثال ، جهشهای نقطه‌ای حذف و اضافه ، جهش‌هایی کهتوالی نوکلئوتیدها را در RNA‌هایی که ترجمه نمی‌شوند تغییر می‌دهند مانندrRNAها و tRNA‌ها نیز جهش ساختاری دارند.

  جهش‌های تنظیمی

  توالی نوکلئوتیدها را در بخش‌های تنظیمی مانند راه اندازها و جایگاه اتصالریبوزوم در mRNA تغییر می‌دهند ، این جهش‌ها بر میزان تجلی تاثیر می‌گذارند . به این معنی که تجلی ژن مربوط را زیاد ، کم یا ناهمگن می‌سازد.


  جهش در اثر پرتو ها

  پرتو فرابنفشعامل جهش‌زای بسیار موثری است. پرتوهای فرابنفش با طول موج 260 نانومتربوسیله بازهای DNA به شدت جذب می‌شوند و این امر به ایجاد تغییرات شیمیاییدر رشته DNA می‌انجامد معروفترین و شناخته شده‌ترین اثر پرتوفرابنفش برروی بازهای رشته DNA این است که موجب ایجادپیوندهای دو تایی (دیمر) بین مولکول تیمین مجاور هم می‌شودنسخه‌برداری غیر طبیعی از این قسمتها که حاوی تیمین دیمر است موجب جهش خواهد شد.بسیاریاز ارگانیسم‌ها دارای آنزیمهای ترمیم کننده‌ای هستند که می‌توانند آسیبهایناشی از پرتو را ترمیم کنند علاوه بر این ، پرتو فرابنفش می‌تواند موجبتغییرات دیگر در رشته DNA شود ولی چگونگی وقوع این اثر گذاری مشخص نیست. پرتوهای یونیزه کننده ، مانندپرتو ایکس وپرتوهای اتمی ، نیز جهش‌زا هستند و چگونگی عمل آنها متفاوت است این پرتوها می‌توانند دربازهای رشته DNA موجب تغییرات شیمیایی شوند و یا باعث شکسته شدن رشته DNA یا حذف یک یا چند باز از رشته گردند.

  ترمیم جهش

  مجموع روندهای سلولی بکار رفته در مرمت تغییرات وارد شده به ماده ژنتیک را ترمیم می‌گویند. جهش‌های زیادی روزانه رخ می‌دهند اما اغلب این جهش‌ها پایدار نیستند زیار ترمیم می‌شوند. یقینا بدون دستگاه ترمیم طول عمر سلول‌های موجودات خیلی کمتر می‌بود. تعداد زیادی پروتئین در پروکاریوتها و یوکاریوتها در ترمیم فعالیت داند در معمولترین روند ترمیم نوکلئوتید تغییر یافته از یک رشته DNA حذف و از رشته مقابل به عنوام الگوی برای بازسازی منطقه حذف شده استفاده می‌شود.

  منبع
  ویرایش توسط St@r : 27-09-11 در ساعت 01:19 AM 2. تشكرها از اين پست


 3. # ADS

  تاریخ عضویت
  1391
  محل سکونت
  باشگاه دانشجویان ایران
  نوشته ها
   

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •